X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
Reasons to buy
On offer biz.jpg (7544)
Hình dạng mặt ghế
Loại bề mặt
Đường kính tối đa của gỗ

230 mm 400
Đường kính tối đa của gỗ
Chiều dài tối đa của gỗ

370 mm 1350
Số lượng lát bánh mỳ

1 lát 8
Chiều